Fibbe SCL levert zorg bij leerproblemen, sociale problemen, psychische problemen, leerstrategieen, intelligentie

 

Je maakt je zorgen over de (leer)ontwikkeling of het gedrag van je kind en je vraagt je af of er hulp nodig is?

 

.... snel geholpen     , neem contact op

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wij bieden hulp voor problemen die het leren en daarmee de ontwikkeling van een kind in de weg staan. Van sociale problemen tot psychiatrie, van leerstoornissen tot intelligentieproblemen. Deze specialistische hulp bieden wij binnen de geestelijke gezondheidszorg (generalistische basis GGZ en specialistische GGZ) met extra aandacht voor school.

 

Bij Fibbe Specialistisch Centrum voor Leerontwikkeling werken medewerkers met ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie, het onderwijs en de combinatie daarvan. Uit ervaring weten zij dat het vaak lang duurt voordat een kind door de juiste specialist wordt geholpen. Dat kan betekenen dat kinderen onnodig vastlopen door langdurig negatieve ervaringen. Zij huldigen het uitgangspunt dat hulp meteen en zo praktisch mogelijk ingezet moet worden. Daarbij dient vanaf de start de juiste specialist betrokken te zijn. Kleine problemen worden snel en praktisch opgelost en grotere problemen worden onderkend, zodat het juiste vervolgtraject kan worden bepaald.

 

Fibbe Specialistisch Centrum voor Leerontwikkeling is actief in Haarlem en omstreken en in Amsterdam en omstreken.

Problemen die het leren belemmeren onderverdeeld in vijf gebieden

Sociale problemen

Psychische problemen

Leerstrategieën

 

Kind

Leerproblemen

 • Verliest de aansluiting op één of meerdere gebieden

 • Ondanks slimme indruk blijven schoolresultaten achter

 • Extra hulp op school werkt onvoldoende

   Gedragsproblemen

   Angst

   Vermoeden van psychiatrische problematiek

   Moeite met emoties

   Te weinig zelfvertrouwen of faalangst

 • Moeite met starten en volhouden van werk

 • Instructie beklijft niet, komt
niet aan

 • Haalt niet de resultaten die je zou verwachten

 • Moeite met huiswerk plannen en/of maken

 • Het zit erin maar komt er niet uit

Pest of wordt gepest

Veel ruzie

Moeite met zelfstandigheid

Ingrijpende levensgebeurtenis

Te weinig aansluiting met de groep

 • Achterstand op één of meerdere gebieden

 • Moeite met het begrijpen van instructies en opdrachten

 • Verveling of onvoldoende uitdaging

Intelligentie

Waarmee kunnen wij scholen helpen?

Naast de meer individuele hulp voor leerling en docent is het belangrijk dat een omgeving wordt gecreëerd waar docent en leerling optimaal kunnen presteren. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat het schoolteam - als sleutel van het succes - echt als team kan functioneren. Om optimaal te kunnen functioneren als team is het nodig om niet alleen te investeren in het team zelf maar ook onder andere in kennis en vaardigheden en een gezonde leer- en werkomgeving.

 

Het creëren van een omgeving waar docent en leerling optimaal kunnen presteren is niet eenvoudig maar is wel een ambitie die zich uitbetaalt in leerlingen die binnen hun individuele mogelijkheden succesvol de school verlaten. Een dergelijke ambitie realiseren gaat niet vanzelf, kost tijd en vereist een integrale aanpak.

Problemen die het leren belemmeren onderverdeeld in vijf gebieden

Inspelen op gedrag

Gezonde en veilige leer- en werkomgeving

Ambities realiseren

Kennis en vaardigheden

 

Advies

Sterker schoolteam

 • Bevorderen van de individuele handelingsbekwaamheid op het gebied van gedrag

 • Een sterker team door optimaal gebruik te maken van elkaars individuele competenties

 • Een voorbeeldfunctie zichtbaar
voor ouders en leerlingen

 • Afstemmen van de leeromgeving op de algemene gedragskenmerken van de leerlingen op school

 • Een optimale afstemming van het aanbod in de klas op leerlingen die extra (individuele) begeleiding nodig hebben

 • Vormgeven van een integrale aanpak om de ambitie te realiseren

 • In kaart brengen en uitwerken van de aan de ambitie gerelateerde initiatieven

 • Vaardiger worden om leerlingen met specifieke problematiek te helpen

 

 • Creëren van een ontwikkelingsbevorderende en veilige omgeving

 • Stimuleren van een gezonde leefstijl

 • Extra aandacht voor sporten en gezonde voeding

 

Succesvol zijn op school, samen met school

De verbinding van onderwijs en zorg op en met de school biedt je kind, de leerling, betere kansen zich te ontwikkelen en profijt te hebben van het onderwijs. Zo is er behoefte aan mogelijkheden tot snelle consultatie, vroeg-signalering, snelle diagnostiek en een behandel continuüm in en rondom de school. Daarnaast is er behoefte aan deskundigheidsbevordering op gebied van omgaan met en begeleiden van leerlingen met complexe psychiatrische stoornissen en aan methodiekontwikkeling in brede zin. Hoe meer de kennis binnen de school verankerd kan worden, hoe effectiever de aanpak vormgegeven kan worden.

 

Veel behandelingen worden mediërend uitgevoerd, via ouders, begeleiders, leerkrachten en niet direct met de betrokkene zelf. Het is een uitdaging in deze behandelingen te zoeken naar een manier waarop het kind zelf zo veel mogelijk betrokken wordt en actief kan participeren in het behandelproces. De leerlingen hebben de context van de school, de begeleiding van de leerkrachten en betrokkenheid van ouders nodig om te oefenen met nieuw geleerde vaardigheden en nieuwe cognities. De behandeling is daardoor niet alleen toegankelijk, maar ook efficiënter en effectiever. Hiervoor zijn er programma’s/interventies, in kader van ambulantisering, aangepast en ontwikkeld om integratief op school aan te bieden.

 

Fibbe SCL biedt sinds september 2018 Specialistische Jeugdhulp op onder andere 11 speciaal onderwijsscholen in Amsterdam. We werken, samen met de school of scholenorganisatie aan een steeds beter werkende zorgstructuur waarbij de zorg snel en dichtbij het kind wordt vormgegeven. Soms vragen scholen ons daarnaast om mee te denken in het vormgeven, dan wel doorontwikkelen van het pedagogisch schoolklimaat. Wij denken dat het komen tot gezamenlijke doorontwikkeling op deze gebieden op termijn leidt tot betere preventie, een gerichter ondersteuningsprofiel en daarmee minder leerlingen die vastlopen.

Fibbe ondersteunt de Hasselbraam
Fibbe ondersteunt leerlingen van de Tobiasschool in Amsterdam
Fibbe ondersteunt Kolom bij schoolverstijgende vraagstukken
Fibbe ondersteunt de trainingsklas van excellente school VSO de Heldering
Fibbe ondersteun het initatief van de schoolwerkplaats, zorg op school of naschoolseopvang
Fibbe ondersteunt de leerlingen van basisschool de Reiger
Fibbe helpt leerlingen die thuiszitten weer naar schol te gaan, helpt een passende onderwijs plek te realiseren
Fibbe ondersteunt het ontwikkeltraject van SBO Proffesor Dumont
Fibbe ondersteunt leerlingen van het Wellantcollege