Algemeen
• Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die dienstverlening afneemt bij Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling.
• Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling overhandigt de algemene voorwaarden aan cliënt voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst.
• Op verzoek van cliënt licht Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling de algemene voorwaarden mondeling toe.

Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen cliënt en Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling gesloten overeenkomst (hierna te noemen deovereenkomst).
• Fibbe hulp aan kinderen en jongeren met een Verstandelijke Beperking (Fibbe VB) iseen activiteit van Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling.
• Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.
• Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling kan niet afwijken van deze algemenevoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met cliënt. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

Totstandkoming overeenkomst
• Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling doet een aanbod aan cliënt waarin te leveren modules en/of diensten nauwkeurig zijn beschreven.
• De overeenkomst komt tot stand wanneer cliënt het aanbod van Kliniek Fibbe &
Partner aanvaardt.
• De overeenkomst bevat in ieder geval: een beschrijving van de te leveren module en/of dienst waar cliënt gebruik van wil maken met een specificatie van de kosten die voor rekening van cliënt komen en een kopie van deze algemene voorwaarden.

Privacy
• Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling legt indien nodig gegevens vast van ouders, kinderen en anderen die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling houdt zich aan de zaken zoals deze zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving. Hierin staat onder meer het vertrouwelijk omgaan met gegevens.
• Een dossier wordt conform wetgeving bewaard. Cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier. Hiervoor dient cliënt een schriftelijk verzoek in te dienen.
• Indien Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling bij een gesprek een collega in opleiding of stagiaire aanwezig wil laten zijn, is toestemming van cliënt noodzakelijk.

Client
• Cliënt geeft Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze
redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.
• Cliënt moet Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling of andere personen in
opdracht van de Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren.

Klachtenregeling
• Het kan zo zijn dat u als ouder of als cliënt niet tevreden bent over de
samenwerking, de communicatie of andere zaken die te maken hebben met de
behandeling die de medewerkers van Fibbe SCL u bieden. Als dat zo is willen we dat graag van u horen middels het indienen van een klacht zodat we meteen kunnen bespreken hoe we het beter kunnen doen. Soms lukt het om de klacht met de behandelaar zelf te bespreken en op te lossen. Mocht u er echter samen niet uitkomen dan nodigen we u uit voor een gesprek met de directie van Fibbe SCL. Als het gaat om een vertrouwelijke kwestie tussen u en de behandelaar kunt u zich ook direct wenden tot de directie door een mail te sturen aan henk@fibbescl.nl. U wordt dan binnen 2 werkdagen gebeld voor een afspraak.
• Als de klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
• Geschillen tussen cliënt enerzijds en de Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling anderzijds over de uitvoering van de overeenkomst, kunnen door cliënt aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
• Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de
geschillencommissie slechts bevoegd als de vordering een financieel belang van
2.500 euro niet te boven gaat.

Veiligheid
• Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling neemt medeverantwoordelijkheid als er signalen zijn die er op wijzen dat, de veiligheid van een kind niet langer
gegarandeerd kan worden, de rechten van het kind bedreigd worden, er sprake is van mishandeling of verwaarlozing.
• Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling bespreekt dergelijke signalen allereerstmet de ouders en indien nodig ook met andere betrokkenen. In ernstige situaties, als de situatie acuut gevaarlijk is, wordt melding gemaakt bij het AMK (het Advies – en Meldpunt Kindermishandeling).

Samenwerken
• Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling respecteert de culturele achtergrond, levensovertuiging, religie, normen, waarden en keuzes van cliënten. Andersom verwachten wij dat ook van onze cliënten. Fibbe Studie Centrum voor
Leerontwikkeling accepteert geen discriminatie, bedreiging of geweld.
• Indien grenzen worden bereikt of overschreden wordt aangifte gedaan om onze
cliënten, medewerkers en collega’s te beschermen.

Betaling
• Cliënt is aan Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen modules en/of diensten.
• Voor de overeengekomen modules en/of diensten stuurt Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling een duidelijke en gespecificeerde factuur aan cliënt.
• Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling stuurt na het verstrijken van de eerste betalingstermijn van 14 dagen een betalingsherinnering en geeft cliënt de
gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
• Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Beëindiging overeenkomst
• De overeenkomst eindigt van rechtswege als de module en/of dienst is geleverd.
• De overeenkomst eindigt bij wederzijds goedvinden.
• Cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een
redelijke opzegtermijn, mits de tot dan toe gemaakte kosten voor geleverde modules en/of diensten zijn voldaan.
• Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling kan de overeenkomst slechts opzeggen om gewichtige redenen, mits Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met cliënt heeft besproken en cliënt gewezen heeft op de mogelijkheid een klacht in te dienen.

FIBBE IS PARTNER VAN

logo JA

logo KOLOM

logo combi kracht