Beste cliënt en/of ouder(s) van cliënt

Hieronder vind je een uitleg over onze werkzaamheden, het aanmaken van een dossier en wie toegang heeft tot gegevens in het dossier. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding hiervan, dan kun je deze altijd stellen aan je behandelaar.

Zorginhoudelijke overleggen/consulten

Aanmelding
In ons aanmeldoverleg wordt met behulp van onder andere het aanmeldformulier besproken of wij de gevraagde hulp kunnen bieden en wordt vervolgens bekeken welke behandelaar het beste aansluit bij de hulpvraag. Gegevens worden vernietigd wanneer wij niet de juiste hulp kunnen bieden. Wie ook de behandelaar wordt/is, iedere cliënt wordt periodiek besproken in ons multi disciplinair overleg. In dit overleg zijn alle specialismes van Fibbe vertegenwoordigd; de vakspecialisten, psychologen, GZ-psychologen en een Kinder- en Jeugdpsychiater. Als Fibbe de juiste hulp kan bieden, zal er na de aanmelding financiering aangevraagd worden bij de gemeente. Omdat Fibbe een contract heeft met de gemeente is de hulp voor ouders en kinderen gratis. Gegevens worden vernietigd wanneer wij niet de juiste hulp kunnen bieden. 

De intake
Tijdens het intake consult maak je kennis met de behandelaar. In overleg met de behandelaar kan de intake met of zonder de cliënt plaatsvinden. De intake duurt ongeveer 60 minuten.

De behandelaar bespreekt de reden van aanmelding en de verwachtingen die ouders en of cliënt van de aanmelding hebben. Tevens wordt er gekeken naar het verleden van cliënt en de thuissituatie. Ook wensen van cliënten worden ook besproken; zoals wanneer onderzoek/behandeling/begeleiding het beste uitkomt.

De behandelaar geeft de informatie die je nodig hebt om een beeld te krijgen van, en om (mee) te kunnen beslissen over diagnostiek (onderzoek), behandeling en/of begeleiding. Dit houdt in dat de behandelaar de verschillende mogelijkheden bespreekt voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Ook gebruiken wij vaak als onderdeel van de diagnostiek specifieke vragenlijsten om een goed beeld te krijgen. De behandelaar legt uit om welke vragenlijsten het gaat en wie er worden gevraagd deze in te vullen en waarom die informatie van belang is. De vragenlijsten worden zoveel als mogelijk digitaal toegestuurd.

Aan het eind van de intake worden vervolgafspraken gemaakt die worden vastgelegd in het dossier, waaronder afspraken over diagnostiek.

Het adviesgesprek
Na de diagnostiek volgt een adviesgesprek. De onderzoeksresultaten worden besproken en welke behandeling of begeleiding wij adviseren. De behandeling of begeleiding moet dan aansluiten bij de behandeldoelen waar wij aan werken. Deze doelen worden vastgelegd in een behandelplan. In sommige gevallen als wij de handeling of begeleiding niet zelf kunnen bieden verwijzen wij door naar een andere instelling of praktijk. In het adviesgesprek geven wij waar mogelijk alvast praktische tips/handvatten om het dagelijks leven wat makkelijker te laten verlopen.

Behandeling en/of begeleiding
Behandelingen vinden doorgaans bij Fibbe SCL op locatie plaats, maar afhankelijk van de hulpvraag kan dit ook op school zijn, en in enkele gevallen thuis. Aan het begin van het behandeling leggen wij een behandelplan aan je voor. Gevraagd zal worden om hiermee in te stemmen. In dit behandelplan staan ook de doelen die gezamenlijk zijn opgesteld.

Periodieke evaluatie
De voortgang van de behandeling wordt periodiek (doorgaans na elke 5 sessies) geëvalueerd. Zo nodig worden doelen iets bijgesteld of wordt de behandeling aangepast. De behandeling wordt afgerond indien de doelen behaald zijn.

Afsluiting
Bij de afsluiting wordt de noodzaak of behoefte aan nazorg of vervolgbehandeling/begeleiding besproken en wordt na akkoord op de afsluitbrief de huisarts/verwijzer geïnformeerd.

Dossiervorming, inzage recht, informatieverstrekking aan derden

De behandelaar zal met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de binnen Fibbe SCL voorgeschreven regels, een dossier aanmaken. Een behandelaar is gebonden aan zijn wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van cliënten.

Inzage: Wie mag onder welke voorwaarden het dossier inzien?

De volgende personen mogen het dossier inzien. Behalve als de behandelaar vindt dat inzage de hulpverlening schaadt.
• Een kind/jeugdige van 12 jaar of ouder als het zijn eigen belangen goed kan inschatten.
• Ouders met gezag of de voogd van een kind/jeugdige als een kind/jeugdige nog geen 16 jaar is. Is een kind/jeugdige 16 jaar of ouder? Dan heeft u voor inzage toestemming van kind/jeugdige nodig.
• Ouders met gezag of de voogd van een kind/jeugdige als een kind/jeugdige 16 of 17 jaar is en zijn eigen belangen niet goed kan behartigen.
• Als een kind/jeugdige 18 jaar of ouder is en een curator of een mentor heeft, dan heeft deze inzagerecht.
• Direct betrokken jeugdhulpverleners hebben geen toestemming nodig.

Anderen (dan hierboven vermeld) hebben alleen inzage met toestemming van:
• de ouders met gezag of de voogd als een kind/jeugdige nog geen 12 jaar is;
• een kind/jeugdige als het 12 jaar of ouder is en zijn eigen belangen goed kan inschatten;
• de ouders met gezag of de voogd als een kind/jeugdige 12-15 jaar oud is en niet in staat is om zijn eigen belangen goed in te schatten.

Wilt u het dossier van uw kind inzien, een kopie ontvangen, een wijziging indienen of laten vernietigen? Dan moet u dit per brief of e-mail aanvragen. Doe uw verzoek bij de behandelaar.

U kunt schriftelijk om een aanpassing vragen. Bijvoorbeeld in het geval van een verkeerde geboortedatum. Of foute gegevens over de school of over het verloop van eerdere hulpverlening.Subjectieve informatie, zoals de mening van een behandelaar, kunt u niet laten aanpassen in het dossier. Wel kunt u uw eigen standpunt laten toevoegen aan het dossier. Je kunt ook vragen om gegevens uit het dossier te vernietigen. De behandelaar beslist of dit kan. Het kan bijvoorbeeld niet als de gegevens in het belang van iemand anders bewaard moeten blijven.

FIBBE IS PARTNER VAN

logo JA

logo KOLOM

logo combi kracht