Passend onderwijs in het kort

De Wet passend onderwijs is per 1 augustus 2014 ingevoerd. Scholen hebben vanaf deze datum een zorgplicht. Een korte uitleg:

 

 • Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio regelen. De school heeft dus een zorgplicht.

 

 • De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs.

 

 • Het accent ligt op wat kinderen daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is het uitgangspunt.

 

 • Scholen stellen een ondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden.

 

Leraren worden opgeleid in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten.

 

Scholen in het regulier- en speciaal onderwijs maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen in hun regio. Ze werken samen in de zogenoemde regionale samenwerkingsverbanden. Iedere school geeft aan welke extra ondersteuning ze biedt aan haar leerlingen.

 

De school bekijkt in overleg met ouders welke extra begeleiding een leerling krijgt, welk eindniveau de leerling naar verwachting kan halen en welke extra ondersteuning en eventuele zorg nodig is om dit te kunnen bereiken. Dit staat beschreven in het zogenoemde ontwikkelingsperspectief.

 

Speciale scholen voor kinderen met een visuele of auditieve beperking en leerlingen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden, verzorgen zelf onderwijs en ondersteuning aan hun leerlingen.

 

Mbo-instellingen vallen niet onder Passend onderwijs. Zij zijn vanaf 1 augustus 2014 zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun ondersteuningsaanbod. Ze stellen de extra ondersteuning en begeleiding van studenten met een beperking of chronische ziekte vast en zorgen ervoor dat deze georganiseerd wordt.