Fibbe SCL is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wij verwerken diverse persoonsgegevens van onze cliënten. Dit is nodig voor een goede behandeling en financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Onze medewerkers verwerken gegevens alleen voor de volgende doeleinden:
• Voor zorgverlening (behandel -en onderzoeksverslagen).
• Correspondentie met derden (bijvoorbeeld de huisarts).
• Voor kwaliteitsdoeleinden (bijvoorbeeld ROM vragenlijsten. ROM is de afkorting van routine outcome monitoring, in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten).
• Gegevens worden niet bewerkt voor andere doeleinden. 

Wetgeving
Het vertrouwelijk omgaan met gegevens en deze op een correcte wijze en volgens de geldende beroepscode te behandelen heeft binnen Fibbe SCL de hoogste prioriteit. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de wet.

De Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken om op een goede manier met deze informatie om te gaan. Naast deze algemene privacy wet zijn er aparte regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Fibbe SCL heeft als zorgverlener op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met haar cliënt. In de WGBO staan rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. In de WGBO worden onder meer het recht van de cliënt op informatie en inzage in het dossier geregeld. Maar ook de geheimhoudingsplicht van de zorgverlener en de plicht om deugdelijke verslaglegging te verzorgen.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Met de gemeenten, zorgverzekeraars en consortia worden geen behandelgegevens uitgewisseld, met uitzondering van productcodes. Productcodes worden gebruikt om de intensiteit van de jeugdhulp aan te geven. Deze productcodes zijn primair bedoeld om afspraken, waaronder financiële, te maken tussen Fibbe SCL en gemeenten/zorgverzekeraars.

Bij afsluiting van begeleiding of behandeling krijgt de verwijzer bericht, na akkoord voor verzending. Van alle informatie die naar de verwijzer gaat wordt vooraf inzage gegeven en wordt een kopie verstrekt.

Beveiliging en veiligheidsmaatregelen
Binnen Fibbe SCL werken meerdere specialisten nauw samen. Iedere specialist is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen dossiers. Fibbe SCL werkt met het Elektronisch Patiënten Dossier systeem Praktijkdata van het bedrijf Telasoft. Dit bedrijf is gecertificeerd op basis van NEN7510. Dit is de Nederlandse beveiligingsnorm voor de zorg. Persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang, alleen bevoegden hebben toegang tot uw gegevens. Praktijkdata wordt aangeboden als een zogenoemde Software as a Service (online) dienst, vaak afgekort als SaaS. Het bedrijf Telasoft zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, en de medewerkers van Fibbe SCL benaderen de software over het internet.

Alle medewerkers van Fibbe SCL zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met gegevens. Papieren dossiers worden op de juiste wijze opgeborgen en bewaard. Volgens de huidige wettelijke regelgeving dienen dossiers minstens 15 jaar te worden bewaard.

Rechten
Een cliënt heeft recht:
• om te weten of wij persoonsgegevens verwerken en met welk doeleinden;
• op inzage in en een kopie van alle gegevens die zijn verwerkt en verzameld, behoudens werkaantekeningen van de zorgverlener die niet over de cliënt gaan;
• op veranderen, aanvullen of verwijderen van gegevens;
• op vernietiging van het dossier (dit is echter aan wettelijke voorwaarden gebonden).

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Fibbe SCL heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), die onafhankelijk toezicht houdt. De wettelijke taken en bevoegdheden geven deze functionaris een onafhankelijke rol in de organisatie.

Contactgegevens
Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw medisch dossier kun je terecht bij je specialist. Voor alle overige vragen met betrekking tot rechten en gegevens kunt je terecht bij de FG.

Gebruik website

  • Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
  • Fibbe SCL houdt zich daarbij aan de eisen die de AVG / GDPR stelt.
  • Op de websites van Fibbe SCL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen. Om uw cookie instellingen aan te passen kijkt u op deze pagina.
  • U treft op de sites van Fibbe SCL mogelijk links naar andere sites aan. Fibbe SCL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
  • Fibbe SCL kan uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde partners wanneer u zich inschrijft voor een event of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  • Bij het bestellen van een product/diensten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het verwerken van uw gegevens voor de afronding van de bestelling.
  • Fibbe SCL kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractienivo (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
  • Door uw gegevens in te vullen geeft u Fibbe SCL toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van zorg gerelateerde onderwerpen waaronder maar niet uitsluitend over zorg. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
  • Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@fibbescl.nl
  • Dit privacy-statement van Fibbe SCL kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit privacy-statement.

FIBBE IS PARTNER VAN

logo JA

logo KOLOM

logo combi kracht