Privacyverklaring Fibbe SCL

 

Fibbe SCL is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wij verwerken diverse persoonsgegevens van onze cliënten. Dit is nodig voor  een goede behandeling en financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Onze medewerkers verwerken gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • Voor zorgverlening (behandel -en onderzoeksverslagen).

 • Correspondentie met derden (bijvoorbeeld de huisarts).

 • Voor kwaliteitsdoeleinden (bijvoorbeeld ROM vragenlijsten. ROM is de afkorting van routine outcome monitoring, in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten).

 • Gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden en alleen specialisten die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen gegevens raadplegen.

Verwerken van persoongegevens

Wetgeving

Het vertrouwelijk omgaan met gegevens en deze op een correcte wijze en volgens de geldende beroepscode te behandelen heeft binnen Fibbe SCL de hoogste prioriteit. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de wet.

 

De Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken om op een goede manier met deze informatie om te gaan. Naast deze algemene privacy wet zijn er aparte regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Fibbe SCL heeft als zorgverlener op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met haar cliënt. In de WGBO staan rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. In de WGBO worden onder meer het recht van de cliënt op informatie en inzage in het dossier geregeld. Maar ook de geheimhoudingsplicht van de zorgverlener en de plicht om deugdelijke verslaglegging te verzorgen.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

Met de gemeenten en zorgverzekeraars worden geen behandelgegevens uitgewisseld, met uitzondering van productcodes. Productcodes worden gebruikt om de intensiteit van de jeugdhulp aan te geven. Deze productcodes zijn primair bedoeld om afspraken, waaronder financiële, te maken tussen Fibbe SCL en gemeenten/zorgverzekeraars.

 

Bij afsluiting van begeleiding of behandeling krijgt de verwijzer bericht, na akkoord voor verzending. Van alle informatie die naar de verwijzer gaat wordt vooraf inzage gegeven en wordt een kopie verstrekt.

 

Beveiliging en veiligheidsmaatregelen

Binnen Fibbe SCL werken meerdere specialisten nauw samen. Iedere specialist is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen dossiers. Fibbe SCL  werkt met het Elektronisch Patiënten Dossier systeem Praktijkdata van het bedrijf Telasoft. Dit bedrijf is gecertificeerd op basis van NEN7510. Dit is de Nederlandse beveiligingsnorm voor de zorg. Persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang, alleen bevoegden hebben toegang tot uw gegevens. Praktijkdata wordt aangeboden als een zogenoemde Software as a Service (online) dienst, vaak afgekort als SaaS. Het bedrijf Telasoft zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, en de medewerkers van Fibbe SCL benaderen de software over het internet.

.

Alle medewerkers van Fibbe SCL zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met gegevens. Papieren dossiers worden op de juiste wijze opgeborgen en bewaard. Volgens de huidige wettelijke regelgeving dienen dossiers minstens 15 jaar te worden bewaard.

 

Rechten

Een cliënt heeft recht:

 • om te weten of wij persoonsgegevens verwerken en met welk doeleinden;

 • op inzage in en een kopie van alle gegevens die zijn verwerkt en verzameld, behoudens werkaantekeningen van de zorgverlener die niet over de cliënt gaan;

 • op veranderen, aanvullen of verwijderen van gegevens;

 • op vernietiging van het dossier (dit is echter aan wettelijke voorwaarden gebonden).

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Fibbe SCL heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), die onafhankelijk toezicht houdt. De wettelijke taken en bevoegdheden geven deze functionaris een onafhankelijke rol in de organisatie.

 

Contactgegevens

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw medisch dossier kun je terecht bij je specialist. Voor alle overige vragen met betrekking tot rechten en gegevens kunt je terecht bij de FG.